Foto: PGE Green Energy, CC-licence / Flickr

Vad vill vi?

Vårt mål är inkluderande och myndiggjorda lokalsamhällen, vilket vi uppfattar som grunden för att hantera dagens stora sociala och miljömässiga utmaningar. Vi ser att klimat-, miljö- och energifrågorna är helt centrala, samtidigt menar vi att dessa frågor inte kan skiljas från frågor om makten över arbetet, välfärden och ekonomin.

Vi uppmärksammar att både dagens sociala och ekologiska utmaningar är kommunala.  Det är med andra ord lokalt och regionalt som vi kan bygga ett samhälle och en ekonomi som både är mer inkluderande, såväl som mer inriktad på resurshushållning och global solidaritet.

Ett grundläggande problem som vi vill komma åt är att många idag uppfattar samhällets lokala samhällsorganisation – kommunen – som tredje person, dvs som ”några andra”. Detta trots att kommunerna är organisationer där alla som boende på en ort i princip ska vara medlemmar.

Vi förstår bakgrunden till att kommunerna omnämns som tredje person är att de centraliserats i väldigt stor utsträckning från 1950-talet och framåt. Vi menar att denna utveckling har varit långtifrån oundviklig, samt att den både ligger bakom många av dagens samhällsproblem samt försvårar en hantering av dem. I Sverige gick vi från knappt 3000 kommuner till knappt 300 på knappt 30 år.  Samtidigt växte befolkningen i landet och klyftorna mellan allmänhet och politiker ökade lavinartat. Detta ledde till en rad utredningar och en del halvhjärtade demokratireformer, vars syfte var att minska det demokratiska underskott som uppstod som en konsekvens av centraliseringen. Tyvärr har inga reformer hittills kunnat ändra på politikens växande demokratiska underskott.

Vi vill se en samhällsutveckling där folk deltar på olika sätt året runt i den demokratiska styrningen av samhället. Vi vill att kommunala budgetar ska utformas genom bredare folkligt deltagande. Vi vill att formerna för deltagande samhällsplanering förnyas. Vi vill t.ex. ha rådslag och kommunala inkluderande demokratiska processer om hur vi kan jobba med den demografiska utmaningen, arbetslöshet och ekonomiska orättvisor, lokal produktion, energiförsörjningen, transportsystemen mm.

Genom att främja stegvisa och mångfacetterade förändringar hoppas vi kunna vara med och forma grunden för en ny sorts samhällsekonomi med mer välfärd, starkare lokala ekonomier, nya former för företagande, ett mer utvecklat ekologiskt och socialt hänsynstagande, samt  nya former av demokratisk kontroll. Vi vill göra detta främst genom att bidra till utvecklingen av ett företagande som fungerar bra i samspel med en utökad kommunaldemokratisk styrning. Förutsättningarna för detta uppfattar vi som bättre än någonsin förr, inte minst till följd av dagens tekniska utveckling som öppnar upp för en spännande kombination av drastiskt fallande marginalkostnader inom flera samhällssektorer, ökad lokal självtillit och globalt samspel.

Foto: PGE Green Energy, CC-licence / Flickr
Annonser

Gemensamt lärande för förändring

%d bloggare gillar detta: